Home   Obiective   Indicatori   Echipa   Echipamente   Rezultate   Diseminare   Galerie   Contact
 

 

Indicatori Rezultate

 

Indicatori de realizare:

Indicatori de rezultat:

-59 articole publicate cuprinzand rezultate obtinute in cadrul proiectului

-7 persoane cu atributii in cercetare, din care 6 doctoranzi, co-optate in echipa proiectului pe durata implementarii acestuia

61 compusi noi inregistrati in baza de date CCDC:

832513

881458

889029

934821

950977

832514

881459

901924

936611

950974

832515

881460

901925

936612

950976

832516

883049

901926

936613

950973

843778

883050

901927

936614

950975

843942

883051

901928

916649

952138

854136

883052

902503

938660

952139

854137

883053

902504

933668

973838

865254

883054

919581

940301

991426

865255

883055

921049

942438

 

865256

883526

928195

942439

 

865257

883527

929486

944589

 

865258

883528

929487

944590